Cyprus

Implication des Syndicats dans le semestre européen
Trade Union Involvement in the EU Semester

CLICK HERE
http://collective.etuc.org/SocialPartner/Cyprus

Name and surname

National Reports

ORIGINAL TEXT
Αγορά εργασίας/απασχόληση. Το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της εθνικής οικονομίας της Κύπρου για το 2014 συνεχίζει να επικεντρώνεται στην διόρθωση των δημοσιονομικών δεικτών μέσα από περαιτέρω μειώσεις μισθών και συνταξιοδοτικών ωφελημάτων και βασίζεται στο μνημόνιο συμφωνίας Κύπρου και Τρόικας.
Από την 01/01/2014 υπήρξε πρόσθετη μείωση μισθών στο δημόσιο τομέα ενώ ωφελήματα και διάφορα επιδόματα είτε καταργήθηκαν είτε συρρικνώθηκαν στο ελάχιστο. Οι συνεχής μειώσεις μισθών περιορίζουν περαιτέρω την ανάπτυξη αφού επηρεάζουν την κατανάλωση και την ρευστότητα στην αγορά.

Ο τρόπος διαχείρισης του κοινωνικού διαλόγου από την Τρόικα έχει οδηγήσει τους εργοδότες σε ακραίες θέσεις στα εργασιακά θέματα. Υπάρχει έλλειψη σεβασμού στη λειτουργία των συλλογικών συμβάσεων. Γίνεται προσπάθεια αποδόμησης των εργασιακών δικαιωμάτων και γενικά υπάρχει ο κίνδυνος η Κύπρος, που ήταν παράδειγμα τριμερούς συνεργασίας, να είναι παράδειγμα προς αποφυγή λόγω της εξάρθρωσης της τριμερούς συνεργασίας και του κοινωνικού διαλόγου.

Η απουσία νομικής προστασίας των συλλογικών συμβάσεων και η απουσία ελάχιστου εθνικού μισθού (national minimum wage) έχουν συμβάλει σημαντικά στην αποδόμηση πολλών εργασιακών ωφελημάτων και πολλών συλλογικών συμβάσεων. H SEK εισηγείται την ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων για πάταξη της αδήλωτης εργασίας που η Κύπρος παρουσιάζει τα ψηλότερα ποσοστά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (πέραν του 25%). Προτεραιότητα επίσης είναι όπως σταματήσει το φαινόμενο εκμετάλλευσης κοινοτικών εργαζομένων οι οποίοι χρησιμοποιούνται σαν φτηνό εργατικό δυναμικό. Η Κυβέρνηση της Κύπρου πρέπει να εφαρμόσει το νόμο για την Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση και θα πρέπει να δώσει νομική υπόσταση στις συλλογικές συμβάσεις για να υπάρξει δίκαιη μεταχείριση όλων των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Η ανεργία στην Κύπρο βρίσκεται σε πολύ ψηλά ποσοστά (17.5%) και αναμένεται να ξεπεράσει εντός του 2014 το 19% (εκτιμήσεις ΕΕ). Οι προοπτικές μείωσης της είναι πολύ περιορισμένες λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης της οικονομίας και της έλλειψης επενδύσεων και των σκληρών μέτρων που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο της τρόικα

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (Α.Τ.Α). H συμφωνία τρόικας με την Κυπριακή Δημοκρατία που αφορά τους εργαζομένους στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είναι άδικη και ετεροβαρής. (παγοποίηση ΑΤΑ μέχρι το 2016, και μετά να παραχωρείται στο 50% κάτω από προϋποθέσεις). Η συμφωνία αυτή έχει επίσης ενθαρρύνει και τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι τώρα επιδιώκουν την πλήρη κατάργηση της ΑΤΑ.

Μέτρα λιτότητας-κοινωνική συνοχή. Τα συνεχιζόμενα σκληρά μέτρα λιτότητας και η απουσία μέτρων ανάπτυξης αυξάνουν συνεχώς την ανεργία με σημαντικότερα θύματα τους νέους, ενώ τα ποσοστά φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού αυξάνονται ραγδαία. Ιδαίτερα δυσχερής είναι η θέση των συνταξιούχων αφού το 40% είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Η μειωμένη κοινωνική πρόνοια οδηγεί καθημερινά χιλιάδες οικογένειες Κυπρίων στα

MICHALIS MICHAIL, MAY 2014

GOOGLE TRANSLATION
Labor market / employment . The reform program of the national economy of Cyprus for 2014 continues to focus on the correction of financial indicators through further reductions in wages and pension benefits based on the Memorandum of Cyprus and the Troika.
On 01/01/2014 there was an additional reduction in public sector wages and benefits and various allowances either removed or shrunk to a minimum. Continuous wage cuts have affected affect consumption and market liquidity and becomes an impediment for development. .

The Troika has led employers to extreme positions on labor issues. There is a lack of respect for collective agreements. We experience attempts of degradation of labor rights. In general, Cyprus was an example of trilateral cooperation. Today the risk is that tripartite cooperation and social dialogue will be voided.
The lack of legal protection of collective bargaining and the absence of national minimum wage (national minimum wage) have contributed significantly to the degradation of many labor benefits and many collective agreements. SEK calls for active measures to combat undeclared work (Cyprus has the highest rates at European level, over 25%). Priority should also be done to tackle exploitation of EU workers used as cheap labor. The Government of Cyprus has to apply the law on equal treatment in employment and should give legal effect to collective agreements to provide fair treatment to all workers in the labor market.

Unemployment in Cyprus is very high (17.5%) and is expected to surpass 19% in 2014 (estimates EU). The prospect of reductions is very limited due to the ongoing recession and the lack of investment and hard measures contained in the Memorandum of Troika.

Automatic Indexation (ATE). The Troika agreement with Cyprus on workers in the public and broader public sector, it is unfair and unbalanced. (ATE frozen until 2016 , and then granted to 50 % under certain conditions). This agreement has also encouraged private employers who now seek the total elimination of ATE.

Austerity measures - social cohesion. The ongoing austerity measures and the lack of measures for growth continuously increase unemployment. Young workers are the main victims while rates of poverty and social exclusion are increasing rapidly. Rather difficult is the position of pensioners since 40% lives below the poverty line. The reduced social welfare leads daily thousands of Cypriots families to social assistance, where voluntary organizations provide free food and relieves to thousands of families.
MICHALIS MICHAIL, MAY 2014

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Η λειτουργία του Ε.Ε.Ε. πρέπει να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα για να αποφευχθούν στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας και στους μισθούς. Η ΣΕΚ θεωρεί ότι η δέσμευση της κυβέρνησης που περιλαμβάνεται και στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρύθμισης 2014 για την εισαγωγή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος από την 01/07/2014, θα είναι ένα σημαντικό βήμα για να προστατευτούν αδύνατες και ευάλωτες ομάδες πολιτών, αλλά η εισαγωγή αυτού του θεσμού θα πρέπει να περάσει μέσα από κοινωνικό διάλογο ο οποίος δυστυχώς ακόμη δεν έχει ξεκινήσει παρά τις συνεχής απαιτήσεις της SEK. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο σχεδιασμό αυτού του θεσμού έτσι που να λειτουργεί και ως ενδιάμεσο εργαλείο κοινωνικής παρέμβασης για επανένταξη των ανέργων και των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας.

Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ). Στην Κύπρο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη ένα εθνικό σχέδιο υγείας γεγονός που δυσχεραίνει τη θέση των αδύνατων και ευάλωτων ομάδων. Με βάση τον οδικό χάρτη που κατέθεσε η κυβέρνηση της Κύπρου το ΓΕΣΥ θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση 1/7/2015, και σε δεύτερη φάση 1/7/2016. Η ΣΕΚ υποστηρίζει με κάθε τρόπο την εφαρμογή του ΓΕΣΥ αλλά απορρίπτει σκέψεις που γίνονται κατά καιρούς για τη λειτουργία ενός μικτού σχεδίου υγείας, γιατί αυτό θα επηρεάσει την φιλοσοφία και την καθολικότητα που πρέπει να έχει ο θεσμός. Το ΓΕΣΥ θα πρέπει να λειτουργήσει όπως έχει σχεδιαστεί με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαχείριση του και να λειτουργεί σαν μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Ταμεία Προνοίας. Το κούρεμα των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες επηρέασε σημαντικά τα ταμεία προνοίας των εργαζομένων. Η ΣΕΚ απαιτεί όπως υιοθετηθεί συγκεκριμένο σχέδιο στήριξης των ταμείων προνοίας, θέση με την οποία είχε συμφωνήσει και το eurogroup.

Τραπεζικό σύστημα. Η ΣΕΚ πιστεύει ότι θα πρέπει να προστατευτεί το κυπριακό τραπεζικό σύστημα και να εξευρεθεί τρόπος μείωσης των επιτοκίων για να μπορέσει να υπάρχει χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να ξεκινήσει η ανάπτυξη. Η προστασία της πρώτης κατοικίας στις περιπτώσεις των εργαζομένων οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στις τράπεζες πρέπει να είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας.

Αποκρατικοποιήσεις. Η ισοπεδωτική πολιτική της Τρόικα για τις ιδιωτικοποιήσεις η οποία περιλαμβάνεται και στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης 2014, δεν μας βρίσκει σύμφωνους γιατί αφαιρεί σημαντικά εισοδήματα από το κράτος και το κράτος παύει να έχει ρόλο στην παραγωγή και λειτουργία σημαντικών αγαθών προς τον πολίτη όπως είναι ο ηλεκτρισμός και οι τηλεπικοινωνίες. Σε ένα μικρό και απομονωμένο νησί όπως η Κύπρος, οι ιδιωτικοποιήσεις θα οδηγήσουν στην ιδιωτική εκμετάλλευση και τα ολιγοπώλια και θα επηρεάσουν αρνητικά την προσβασιμότητα και την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών.
MICHALIS MICHAIL, MAY 2014

GOOGLE TRANSLATION
Guaranteed Minimum Income (GMI). The function of GMI should be done in the best possible way and to take all measures to avoid distortions in the labor market and wages. The SEK considers that the commitment of the government including the National Reform Programme 2014 for the introduction of GMI on 01/07/2014, will be an important step to protect weak and vulnerable citizens , but the introduction of this institution will have to go through social dialogue which unfortunately still has not started despite the constant demands of SEK. We believe that you should pay particular attention to the design of this institution so that it operates as an intermediate tool of social intervention for reintegration of unemployed and vulnerable groups in the labor market.

General Health (GHS ). Cyprus has not yet implemented a national health plan which makes it difficult for the weak and vulnerable people. Based on the roadmap presented by the Government of Cyprus, the GHS will be implemented in the first phase of 01/07/2015 and 07/01/2016 in the second phase. The SEK strongly support the implementation of the GHS but rejects the possibility to have mixed health plan, because it will affect the philosophy and universality that the institutions should ensure. The GHS should work as designed with the participation of social partners in the management and operate as a non -profit organization .

Funds. The haircut on deposits in Cypriot banks significantly affect welfare funds for workers. The SEK requires specific support plan adopted provident funds, position which had been agreed and the Eurogroup (NOT CLEAR).

Banking system. The SEK believes that we should protect the Cypriot banking system and find a way to reduce the interest rate to be able to have funding for SMEs and trigger development. The protection of primary residence in the case of workers who can not meet their obligations with the banks should be a priority.

Privatization . The Troika Leveling policy on privatization in the 2014 restructuring plan, we do not find consistent because it removes substantial income from the state and the state no longer has a role in the production and operation of major goods to citizens such as electricity and telecommunications. In a small and isolated island like Cyprus, privatization will lead to exploitation and private oligopolies and will adversely affect the accessibility and quality of services offered.
MICHALIS MICHAIL, MAY 2014